VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Informace o kupujícím a prodávajícím

Kupujícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí zákazník – fyzická nebo právnická osoba. Prodávajícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí ABH CLUB (Art of Being Healthy Club), který je obchodním jménem společnosti Cassia Trade Ltd, London, United Kingdom. Zmíněný subjekt je výhradním distributorem konzultačních a elektronických služeb dostupných na webu umenibytzdrav.cz.

2. Informace o službách

Informace o elektronických službách jsou k dispozici v českém jazyce na webových stránkách uvedených v bodě 1. Služby jsou zpřístupněny online po úspěšném dokončení nákupu. DPH ani jiné daně Prodávající Kupujícímu neúčtuje.

3. Ochrana autorských práv

Elektronické produkty a služby jsou určeny pro osobní potřebu Kupujícího. Služby, které Prodávající
prostřednictvím webových stránek prodává včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Jejich další šíření jako celku či jejich částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno. Kupující odpovídá Prodávajícímu jakožto distributorovi zastupujícímu držitele autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí.

4. Objednávka a nákup

Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jakož i se zpracováním osobních údajů.

5. Zrušení objednávky

Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. Termín splatnosti je standardně stanoven na čtrnáct kalendářních dnů od objednání.

6. Platby

Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.
Platební metody jsou napojeny na platební bránu, která zaručuje bezpečné zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet zadáváte pomocí šifrovaného kanálu.

Opakované platby

V případě, že předmětem koupě je Klub s pravidelným třicetidenním členským poplatkem, využívá
Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring
payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční
členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce, a to po celou dobu trvání členství.
Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně
uvedené výši) byl po uplynutí stanoveného období (30 dní, 90 dní, rok…) automaticky vyúčtován k tíži
platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

Upozornění na automatickou platbu

V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy jasně informován na prodejní
stránce o výši pravidelného poplatku i o způsobu, jak je možné členství v Klubu ukončit a zastavit tak
opakované účtování plateb. V případě, že Kupující vyplní objednávku, která opakovanou platbu
zahrnuje, zašle mu Prodávající do dvou pracovních dnů od provedení první platby potvrzení o
nastavení opakované platby prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce. Zároveň vždy sedm
dnů před automatickým vyúčtováním poplatku je Kupující o této skutečnosti upozorněn e-mailem na
adresu, kterou uvedl v objednávce, spolu s jasnými pokyny, jak může Kupující opakované platby
zrušit.

Ukončení členství v Klubu a zrušení automatické platby

Členství v Klubu může Kupující kdykoliv ukončit pomocí určeného formuláře v online členské sekci,
nebo kontaktováním zákaznické podpory na adrese 3H.NCA6.@2peI.5RocD.@d@@.9eXeA8.pouCaQL.IKrrp.bPo.afX@@D.@@M@R.6ru.mU33FxFY@e.jR@d@.n.Ji@u8AhWn0R@b@.y..@1..rt@.Z..o..zGd@@K.cmE@.2rj..at@N6vQv@W@.@.L6J.cormIKI.V.kz.A@.. Ukončením členství v Klubu je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením členství v Klubu se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství přinášelo. V případě zrušení členství
bude Kupujícímu přístup (po vypršení uhrazené doby členství) zrušen.

7. Garance vrácení peněz

Při objednání služby má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v rámci časového limitu uvedeného na prodejní stránce daného produktu (minimálně ovšem 14 dnů).

Odstoupení je možno provést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu 3H.NCA6.@2peI.5RocD.@d@@.9eXeA8.pouCaQL.IKrrp.bPo.afX@@D.@@M@R.6ru.mU33FxFY@e.jR@d@.n.Ji@u8AhWn0R@b@.y..@1..rt@.Z..o..zGd@@K.cmE@.2rj..at@N6vQv@W@.@.L6J.cormIKI.V.kz.A@. s prohlášením, že od smlouvyKupující odstupuje a s přiložením kopie faktury.

Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně služby. Částka bude vrácena do třiceti dnů od odeslání dobropisu Kupujícímu. Po odstoupení od smlouvy je Kupujícímu ukončen přístup do členské sekce s dosud zveřejněnými materiály placené služby. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud nezveřejněné lekce a bonusy související s programem.

Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu 3H.NCA6.@2peI.5RocD.@d@@.9eXeA8.pouCaQL.IKrrp.bPo.afX@@D.@@M@R.6ru.mU33FxFY@e.jR@d@.n.Ji@u8AhWn0R@b@.y..@1..rt@.Z..o..zGd@@K.cmE@.2rj..at@N6vQv@W@.@.L6J.cormIKI.V.kz.A@.. Pro podání reklamace či námitky není dán žádný zvláštní formulář. Z vyjádření Kupujícího však musí vždy vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Prodávající nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Kupující bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.

8. Zpřístupnění služby

Po úspěšném provedení a potvrzení platby je Kupujícímu online zpřístupněn zakoupený produkt nebo služba.

9. Reklamace – nezpřístupnění služby

V případě že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za službu a služba nebyla zpřístupněna, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující kontaktuje Prodávajícího na adrese 3H.NCA6.@2peI.5RocD.@d@@.9eXeA8.pouCaQL.IKrrp.bPo.afX@@D.@@M@R.6ru.mU33FxFY@e.jR@d@.n.Ji@u8AhWn0R@b@.y..@1..rt@.Z..o..zGd@@K.cmE@.2rj..at@N6vQv@W@.@.L6J.cormIKI.V.kz.A@..

10. Ochrana osobních údajů (Personal Data Security)

Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje o Kupujícím získané v rámci objednávky a dodávky produktů a služeb jsou uloženy v zabezpečené databázi a Prodávající je neposkytne třetím stranám. Kupující může kdykoli požádat Prodávajícího, aby byly osobní a/nebo firemní údaje Kupujícího z databáze Prodávajícího vymazány. Prodávající mu neprodleně vyhoví.

11. Právní příslušnost (Jurisdiction)

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem Velké Británie. Kupující bere na vědomí, že veškeré služby distribuované prostřednictvím webových stránek uvedených v bodě 1 objednává ve Velké Británii.

Londýn, 10. června 2022